Néhány fontos információ a szolgáltatásunk iránt érdeklődőknek:


Tisztelt Érdeklődő!

Alapítványunk Észak-Pesten működtet több hajléktalan embereket segítő intézményt. A könnyebb igénybevétel érdekében röviden tájékoztatjuk, melyik szolgáltatásunk mikor és hogyan vehető igénybe. Javasoljuk, hogy konkrét kérdés esetén hívjon fel minket, és igyekszünk segíteni.

 

Nappali melegedő:
 
Intézményünk a szálló épületében munkanapokon 9-15 óra között fogadja az étkezni, mosni, fürödni, pihenni kívánó ügyfeleinket. Nyáron használható a kert is, télen sajnos csak az épület áll rendelkezésre. Egy szociális asszisztens és egy szociális munkás tart ügyeletet, bármikor fordulhatnak hozzájuk.

A melegedő a szálló telefonján keresztül érhető el.

 

Utcai gondozó szolgálat:

Szolgálatunk a közterületen fedél nélkül élő emberek részére nyújt helyszíni segítséget Újpest Árpád úttól északra eső területén, valamint a XV. kerület M3-as bevezetőtől a Duna felé eső területén. Munkatársaink napi hat órát vannak kint a területen.

Ha utcai szociális munkás kollégát keres, hívja a +36/20-325-7182-es számon.

 

Átmeneti szálló - intézményi tájékoztató

Néhány fontos információ, mely megkönnyíti a döntését, hogy valóban a Twist Olivér Alapítvány Átmeneti Szállóján (Budapest 1044 Fóti út 4., telefon: 233-11-91) akar-e lakni.

A Fóti út 4. sz. alatti Átmeneti Szálló felvételi időpontjai:

hétfőnként 15.00 - 17.30 között, kivéve a munkaszüneti napokat.

Minden lakónak biztosítunk a szálláshoz tartozóan zárható konyhaszekrényt, közös hűtőszekrényben külön zárható rekeszt, valamint a szobákban a személyes holmi tárolására alkalmas zárható szekrényt. A kulcsokat érkezéskor az ügyeletestől veheti át a lakó, távozáskor azokat le kell adni.Az intézményben kéthetente van ágyneműcsere, egy hónapra 4 tekercs wc-papírt tudunk biztosítani.

Jövedelemmel, illetve önfenntartási képességgel rendelkező jelentkezőket tudunk fogadni. Az intézmény részt vesz a „Közterület helyett emberibb körülmények” programban. A programban regisztrált ügyfelek a várólistán előnyt élveznek. A térítési díj havi 12.000 Ft, melyet tárgyhónap utolsó napjáig kell kifizetni. A szállón eltöltött első 30 nap ingyenes.

Az egyéni életviteli problémák megoldásában, későbbi szálláslehetőségek felmérésben, keresésében, a szállóról való továbblépés lehetőségeinek megbeszélésében szociális munkás segítségét veheti igénybe.

Mivel a szállás átmeneti időszakra szól, az intézményben lakás célja, hogy Ön a szociális munkása segítségével olyan célt, lehetőséget, megoldást, kivezető utat találjon a jelenlegi helyzetéből, amik az itt töltött átmeneti időszak után az eddiginél stabilabb lakhatási lehetőséget jelent. Ehhez nélkülözhetetlen az együttműködés a szociális munkással, valamint az intézménnyel.

Az intézményi jogviszony hosszabbítása az együttműködés függvénye. Térítési díj tarozás esetén nem hosszabbítunk intézményi jogviszonyt.

Az intézmény rendelkezik könyvtárszobával, amiben 2 számítógép van Internet elérhetőséggel, valamint közös konyhával közös fürdővel, ill. wc-vel.

Minden hónap első hétfőjén 18 órakor tartunk lakógyűlést, ahol lehetőség van a közös problémák megbeszélésére.

 

Az intézményt ittasan, vagy más tudatmódosító szerek hatása alatt nem lehet igénybe venni. Ilyen esetben az ügyeletesnek joga van elküldeni az illetőt józanodni.

Aki alkoholt csempész be, vagy a szálló területén iszik, vagy más tudatmódosító szert használ, annak a szállón való tartózkodását az ügyeletes 12 órára felfüggeszti.

Az intézmény igénybevételének módját az Átmeneti Szálló Házirendje tartalmazza.

 

Kérjük, további kérdéseivel, észrevételeivel forduljon a felvételt lebonyolító szociális munkáshoz!

 

Átmeneti szálló - felvételi tájékoztató

 1. Az intézményi elhelyezés írásbeli kérelemre indul.
 1. Az intézmény munkatársai döntenek a kérelem elbírálásáról a felvételi beszélgetést követő napon.
 1. A kérelem elbírálásának eredményét írásbeli értesítés formájában közöljük, mely Értesítőt személyesen szükséges átvenni az átmeneti szálló ügyeletesétől. Amennyiben a jelentkező az értesítőt a felvétel hetén vasárnap 20.00 óráig nem veszi át, úgy vesszük, hogy kérelmét visszavonta!
 1. Ha felkerült a várólistára, akkor a várólistás helyet szükséges hetente megerősíteni. Erre minden héten vasárnap 20.00 óráig van lehetőség. A megerősítés történhet telefonon vagy személyesen. Amennyiben valaki a megerősítést elmulasztja, automatikusan lekerül a várólistáról.
 1. A beköltözés további feltétele: fél évnél nem régebbi, negatív tüdőszűrő lelet megléte.

 

Átmeneti szálló - Házirend 
 

A Házirend a lakók nyugalmát, a szállás rendeltetésszerű használatát, az épületek, és berendezéseinek védelmét szolgálja. Célja az intézmény belső rendjének, az emberi és állampolgári jogok érvényesülésének biztosítása az ellátottak és az intézmény dolgozói részére. Tartalmazza a szállás lakóinak, és dolgozóinak jogait és kötelességeit. A Házirend betartása a szállás lakóira és dolgozóira nézve egyaránt kötelező.

 

Az intézményvezető az ellátás igénybevételekor a fenntartó által jóváhagyott jelen Házirend egy példányát átadja a jogosultnak, illetve a Házirend jól látható helyen történő kifüggesztésével gondoskodik arról, hogy az a jogosultak, hozzátartozóik, és az intézmény dolgozói számára folyamatosan hozzáférhető legyen.

A Házirend a mellékletben meghatározott jogszabályok betartásával és figyelembevételével készült.

 

Az Átmeneti Szálló fenntartója a Twist Olivér Alapítvány, jogorvoslati kérelmet az Alapítvány igazgatójához, mint a fenntartó képviselőjéhez lehet benyújtani. (1044 Budapest, Fóti út 4.)

 

1. Az ellátás jellege, az ellátottak köre

1.1.       Az Átmeneti Szálló azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.

1.2.       Az Átmeneti Szálló 42 férfi részére nyújt szállást és szociális szolgáltatást.

1.3.       Az Átmeneti Szállásra való felvételi eljárás írásbeli kérelemre indul, mely kérelmet az Alapítvány igazgatójához (külön rendelkezés alapján átruházott hatáskörben az Átmeneti Szálló vezetőjéhez) kell benyújtani.

 

2. Az Átmeneti Szálló igénybevétele, a felvétel rendje

2.1.       Az Alapítvány igazgatója (külön rendelkezés alapján átruházott hatáskörben az Átmeneti Szálló vezetőjéhez) a hozzá benyújtott kérelmet, az Átmeneti Szálló szakmai stábjának javaslata alapján elbírálja, döntéséről írásban értesíti a kérelmezőt. Ezzel egy időben a felvételt nyert lakót tájékoztatja a várólistán elfoglalt helyéről és a beköltözés feltételeiről.

2.2.       A beköltöző lakónak rendelkeznie kell 6 hónapnál nem régebbi tüdőszűrő lelettel, egészségügyi- és jövedelemigazolással.

2.3.       A felvételt nyert lakóval a szakmai stáb által kijelölt személyes szociális munkása végzi a szociális segítést, támogatja a beköltözésben, rendelkezésére bocsátja az intézmény által biztosított eszközöket, bemutatja számára az intézményt, tájékoztatja őt a ház mindennapi életéről.

2.4.       A tájékoztatás minden esetben tartalmazza:

 • az intézményben biztosított ellátás tartalmát, feltételeit
 • az intézményben vezetett nyilvántartásokat
 • a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjét
 • panaszjoguk gyakorlásának módját
 • az intézményi jogviszony megszűnésének eseteit
 • az intézmény Házirendjét
 • a fizetendő személyi térítési díjat, a teljesítés feltételeit, a mulasztás következményeit a térítési díj szabályzatnak megfelelően
 • a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetek elérhetőségét

2.5.       Az ellátást igénybevevő írásban (adatvédelmi nyilatkozat) nyilatkozik arról, hogy a tájékoztatás megtörtént, az abban elhangzottakat tudomásul vette, tiszteletben tartja, adatokat szolgáltat a törvényi előírásoknak megfelelő nyilvántartásokhoz, adataiban valamint a jogosultság feltételeiben bekövetkező változásokat haladéktalanul közli a szállás vezetőjével.

2.6.       Az intézmény vezetője megállapodást köt a lakóval, mely megállapodás megkötésével egyidejűleg intézményi jogviszony létesül a Twist Olivér Alapítvány intézménye és a beköltöző között.

2.7.       A személyes szociális munkás gondozási terv elkészítésének céljából egyéni megállapodást köt a klienssel, mely megállapodás részletezi a gondozás lépéseit, a segítő és a kliens feladatait, a szerződés időtartamát. Az egyéni megállapodásban foglaltakat a segítő ismerteti a szakmai stábbal, annak elfogadása esetén a kliens, az egyéni segítő és a Szálló vezetőjének aláírásával lép életbe.

2.8.       Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését.

 

 

3. A szolgáltatások igénybevétele

3.1.       Az Átmeneti Szálló biztosítja:

 • napi huszonnégy órás szolgálatot
 • éjszakai pihenésre, személyi tisztálkodásra, főzésre, az étel melegítésére, elfogyasztására, a közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket.
 • fűtést, világítást, hideg- melegvízzel való ellátást, elektromos áramot
 • ágyneműt, melynek kéthetenkénti, vagy szükség szerinti mosatásáról, cseréjéről az intézmény gondoskodik
 • személyes használati tárgyak tárolásához a szobában zárható szekrényt, élelmiszer, konyhai felszerelések, tárolásához hűtőszekrényt, zárható konyhaszekrényt
 • mosógépet, szárítógépet a személyes ruházat tisztításához
 • szükség esetén az étel melegítésére, elfogyasztására szolgáló eszközt
 • a közösségi helyiségekben a kultúrált szórakozást biztosító eszközöket
 • takarítást, fertőtlenítést

3.2.       A közösségi helyiségek használatát az aktuális igényeknek megfelelően a szociális munkások egyes programok miatt időlegesen korlátozhatják.

3.3.       A szálláson lakóknak ügyeik intézéséhez, társadalmi integrálódásuk elősegítéséhez szociális munkások segítségét vehetik igénybe. Minden lakónak a szálló szakmai stábja személyes szociális munkás segítségét biztosítja. A szociális és mentális gondozás keretébe tartozik különösen:

 • a személyre szabott bánásmód
 • egyéni esetmunka
 • csoportos szociális munka
 • hivatalos ügyek intézésének támogatása
 • családi és társadalmi kapcsolatok kialakításának, ápolásának támogatása

3.4.       A lakók különösen a következő területeken kérhetik a szociális munkás segítségét:

 • tanácsadás,
 • esetkezelés,
 • gondozás,
 • készségfejlesztés,
 • szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése
 • az ellátott egyéni szükségletei szerint felügyelet és háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.
 • foglalkoztatási helyzet javítása
 • iratok beszerzése, pénzbeli, természetbeli és személyes szolgáltatást nyújtó szociális ellátásokhoz való hozzájutás elősegítése
 • lakhatási helyzet megoldások keresése
 • személyes problémák átgondolása, krízishelyzetek megbeszélése
 • addikciók kezelése
 • problémamegoldó és konfliktuskezelő készségek fejlesztése
 • életvezetési nehézségek megoldásában való támogatás

3.5.       A lakónak az átmeneti elhelyezés időtartama alatt, a gondozási folyamat során olyan együttműködést kell tanúsítania, mely elősegíti a gondozás során a szociális munkással közösen kitűzött célok megvalósítását.

3.6.       Abban az esetben, ha alkohol, drog vagy gyógyszerfüggőség a gondozási folyamatban jelentős nehézséget okoz, a lakó csak saját felelősségére háríthatja el a szociális munkások által felkínált gyógykezelési, terápiás lehetőségeket. Ez a magatartás a gondozási folyamat eredményességének értékelése, a további gondozás biztosítása szempontjából értékelendő tényező.

 

4. A személyi térítési díj

4.1.       Az Átmeneti Szállón az első 30 nap térítésmentes, ezt követően az ellátásért a fenntartó által meghatározott személyi térítési díjat kell fizetni.

4.2.       A felvételt követő 30 nap után a lakónak az intézményi térítési díj és jövedelme alapján megállapított személyi térítési díjat tárgyhónapban, teljes havi időtartamra kell fizetni.

4.3.       A személyi térítési díj megállapításának módját a Térítési díj szabályzat tartalmazza.

4.4.       A lakó kérésére, jövedelmi viszonyainak romlása esetén a térítési díj mérséklése, illetve díjmentesség kérhető. A mentesség vagy csökkentés igényét a fenntartóhoz kell benyújtani. A fenntartó a kérelmet a személyes szociális munkás és az Átmeneti Szálló szakmai stábja javaslatának figyelembevételével bírálja el.

 

5. Egészségügyi szabályok

5.1.       Az Átmeneti Szállón elhelyezett lakó a férőhely elfoglalását követően legalább évente tüdőszűrő igazolást, valamint egyéb közegészségügyi indokok felmerülése esetén az intézmény vezetőjének felhívására, az intézmény által meghatározott orvosi igazolást köteles bemutatni.

5.2.       A szálló rendjének, tisztaságának megőrzése érdekében a lakók feladata lakószobájuk, közvetlen környezetük tisztántartása. A lakószobák és a szekrényekben tárolt felszerelés tisztasági állapotának megtekintését az intézmény munkatársai számára lehetővé kell tenni.

5.3.       A közös helyiségek használata során törekedni kell azok tisztaságának megőrzésére.

5.4.       Az ágyneműk mosatásáról és cseréjéről kéthetente, előre meghirdetett rend szerint az intézmény gondoskodik. Rendkívüli szennyeződés esetén lehetőség van soron kívüli cserére.

5.5.       Amennyiben a lakó a szálláson élősködők, rovarok, rágcsálók megjelenését észleli, ezt jeleznie kell azonnal a szállás személyzeténél. A személyzet gondoskodik a rovar-, illetve rágcsálóirtásról. A szálláson állat tartására nincs lehetőség.

5.6.       Étkezni a konyhában lehet, a szobákban sem étkezni, sem romlandó ételt tárolni nem lehet.

 

6. Vagyonvédelem

6.1.       A szállás berendezésének, közös használati tárgyainak rendeltetésszerű használata, megóvása minden lakó és a személyzet közös felelőssége, feladata. Törekedni kell a takarékos víz- és áramfogyasztásra.

6.2.       A szálláson a személyes használati tárgyak megőrzésére zárható szekrényeket biztosít az intézmény. A személyes tárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget.

6.3.       A szállás területéről tilos kivinni bármilyen intézményi és alapítványi tulajdont.

6.4.       Az intézménynek szándékosan okozott kárért a lakó teljes anyagi felelősséggel tartozik, melyről a vagyonvédelmi szabályzat rendelkezik

 

7. Tűzvédelem

7.1.       A lakószobákban tilos főzni, villanyrezsót, kávéfőzőt használni, illetve az intézmény területén nem a szállás által biztosított vagy az intézményvezető által nem engedélyezett elektromos- vagy gázzal üzemelő eszközöket használni.

7.2.       Tilos a szállóra tűz- és robbanásveszélyes anyagokat behozni, azokat az intézmény területén tárolni.

7.3.       A tűzbiztonsági szabályok betartását a szállás személyzete bármikor ellenőrizheti, a vészhelyzet elhárításában a lakó és a személyzet köteles együttműködni.

7.4.       Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet.

7.5.       A fentiekről a tűzvédelmi szabályzat rendelkezik.

 

8. Együttélési szabályok

8.1.       Minden lakót azonos jogok és kötelezettségek illetnek meg.

8.2.       Minden lakónak joga van a nyugodt pihenéshez, ezt a jogát tiszteletbe kell tartani a többi lakónak. 22 és reggel 6 óra között kerülendő minden zajos tevékenység.

8.3.       Minden lakónak joga van saját vallásához, lelkiismereti meggyőződéséhez. Tilos mindenfajta olyan tevékenység, mely az ehhez fűződő életvitelében akadályozza, annak megváltoztatására irányul, illetve hátrányosan megkülönbözteti őt.

8.4.       A szálláson tilos minden más lakóra irányuló jövedelemszerző tevékenység, kereskedés, kamatra történő üzletszerű kölcsönzés szerencsejáték.

8.5.       A szállásra alkoholt és más bódulatkeltő anyagot behozni, alkohol vagy egyéb drog által befolyásolt, másokra veszélyes állapotban a szállásra bejönni nem engedélyezett. A fenti állapot fennállását az intézmény felügyeletéért felelős munkatárs mérlegeli, szükség esetén a lakó szállásra való beengedését késlelteti, mely intézkedés a kiváltó okok fennállásáig tart.

8.6.       Amennyiben a lakó a Házirendet olyan súlyosan megsérti, hogy magatartása bármely személy testi épségét veszélyezteti, vagy a szállás működését akadályozza, az intézmény felügyeletéért felelős munkatárs, a nyújtott szolgáltatások igénybevételét, a szállás biztosítását is ideértve, felfüggesztheti. Az intézkedés a kiváltó okok fennállásáig tart.

8.7.       A szolgáltatások felfüggesztése, illetve késleltetése tárgyában hozott intézkedés ellen jogorvoslati kérelemmel lehet élni az intézmény vezetője felé. A jogorvoslati kérelem a szolgáltatás felfüggesztésére nincs halasztó hatállyal.

8.8.       A szállásra lőfegyvert, légfegyvert behozni tilos.

8.9.       A Házirend megsértésének súlyát az intézmény vezetője mérlegeli, annak mértékében írásbeli figyelmeztetést alkalmaz, mely figyelmeztetés bekerül a lakó személyes dokumentációjába. Három írásbeli figyelmeztetés, 90 napos időtartamban, a Házirend súlyos megszegésének minősül.

 

9. Látogatók fogadása

9.1.       A lakók családi, baráti kapcsolatainak ápolása, fenntartása minden lakónak alapvetően joga, ennek érdekében vendégfogadás lehetséges. E jogában korlátozni bárkit csak akkor lehet, ha a vendég fogadása a többi lakó nyugalmát zavarja. Látogatási idő minden nap 9-21 óráig van.

9.2.       A vendég érkezése esetén a szállás lakója szóban nyilatkozik arról az ügyeletesnek, hogy kívánja-e fogadni a vendéget. E szóbeli nyilatkozatával azt is elfogadja, hogy felel vendége viselkedéséért.

9.3.       A vendéget fogadó lakó felelőssége, hogy vendégével ismertesse a Házirend azon részleteit, mely erre az esetre is érvényes, mert a vendégre is vonatkoznak a Házirend szabályai.

9.4.       Vendéget a közös helyiségekben lehet fogadni.

 

10. Egyéb rendelkezések

10.1.   A szálló 0-24 óráig tart nyitva. Minden lakónak joga van az intézményen belüli és kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára. A lakó kilépéskor szobakulcsát és szekrénykulcsait minden esetben le kell adnia az ügyeletesnek, érkezéskor azokat megkapja.

10.2.   A lakó távozásakor jelzi az ügyeletesnek, ha az éjszakát előreláthatóan nem tölti az intézményben. Amennyiben előreláthatóan egy hetet meghaladóan távol lesz, azt jelzi személyes szociális munkásának. 8 napot meghaladó, előre nem jelzett, igazolatlan távollét esetén a lakó intézményi jogviszony megszüntethető.

10.3.   Az intézményből kiköltöző lakó hátrahagyott holmiját az intézmény leltározza, és azt három hónapig megőrzi.

 

11. Az intézményi jogviszony megszűnése, megszüntetése

 

11.1.   Az intézményi jogviszony megszűnik:

 • az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
 • a jogosult halálával
 • a jogosultnak a jogviszony megszüntetésére vonatkozó bejelentését követően, vagy, ha a személyes szociális munkásnál megtett előzetes bejelentés nélkül 15 napnál hosszabb ideig férőhelyét nem veszi igénybe (ha a bejelentés megtételében akadályoztatva volt önhibáján kívül, pl. baleset, betegség, akkor a várólista 1. helyére kerül vissza), illetve a jogosult halálával.

11.2.   Az intézményi jogviszony megszűnik a Megállapodásban foglalt határidő lejártával.

11.3.   az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítésidíj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget az ellátott jogosultsága megszűnik. Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítésidíj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha hat hónapon át folyamatosan térítésidíj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. Ha három hónapon át térítésidíj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról, valamint a bekezdésben foglaltakról.

11.4.   Az intézményi jogviszonyt az intézmény vezetője megszüntetheti:

 • ha az elhelyezés feltételei már nem állnak fenn,
 • ha a lakót másik intézménybe kell áthelyezni.
 • ha a lakó a Házirendet súlyosan megszegi.

11.5.   A Házirend súlyos megszegésének minősül:

 • Ha a szállás területén más személy ellen fizikai erőszakot alkalmaz, vagy ennek kilátásba helyezésével más személyt megfenyeget, és ezzel alapvető emberi jogaiban, illetve az ellátás igénybevételében akadályozza.
 • Ha a szállás területén szándékos károkozást követel el ideértve az intézménynek okozott és a lakótársaknak okozott kárt is.
 • Ha a 8.9. pontban említett, írásbeli figyelmeztetéssel járó esetek három alkalommal előfordulnak.

11.6.   Ha az ellátott panasszal kíván élni, az intézmény vezetőjéhez fordulhat kérelemmel, aki tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézmény vezetője nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslati kérelemmel.

 

12. A lakók érdekvédelme

12.1.   Az Átmeneti Szállás lakói részére az intézmény minden hónapban legalább egy alkalommal (minden hónap első hétfői munkanapján) lakógyűlést szervez, mely lakógyűlésen részt vesznek az intézmény lakói, illetve az intézmény dolgozói képviseletében legalább egy fő.

12.2.   Tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban.

12.3.   Intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.

12.4.   Az intézmény havi egy alkalommal, az Ellátott jogi képviselővel egyeztetett időpontban a képviselő rendelkezésére bocsát egy helyiséget a lakók fogadására. A fogadóóra időpontjának előzetes kifüggesztéséről az intézmény vezetője gondoskodik.

 

13. Melléklet

  Jelen Házirend a következő jogszabályok alapján készült:

  Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

  1993. évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

  9/1999. ( XI. 24.) Sz.Cs.M. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

  1/2000. (I. 7.) Sz.Cs.M. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

  29/1993 (II. 17.) kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

  1999 évi XLII. Törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

 

Budapest, 2017.07.06.

 

Ellátási területünkön kívüli segítségnyújtást, információt a Menhely Alapítvány nonstop diszpécser szolgálata tud adni a 338-41-86-os számon.