Néhány fontos információ a szolgáltatásunk iránt érdeklődőknek:


Tisztelt Érdeklődő!

Alapítványunk Észak-Pesten működtet több hajléktalan embereket segítő intézményt. A könnyebb igénybe vétel érdekében röviden tájékoztatjuk, melyik szolgáltatásunk mikor és hogyan vehető igénybe. Javasoljuk, hogy konkrét kérdés esetén hívjon fel minket, és igyekszünk segíteni.

 

Nappali melegedő:
 
Intézményünk a szálló épületében munkanapokon 9-15 óra között fogadja az étkezni, mosni, fürödni, pihenni kívánó ügyfeleinket. Nyáron  használható a kert is, télen sajnos csak az épület áll rendelkezésre. Egy szociális asszisztens és egy szociális munkás tart ügyeletet, bármikor fordulhatnak hozzájuk, napi két órában szociális ügyintézési lehetőséget is biztosítunk.

A melegedő a szálló telefonján keresztül érhető el.

 

Utcai gondozó szolgálat:

Szolgálatunk a közterületen fedél nélkül élő emberek részére nyújt helyszíni segítséget Újpest Árpád úttól északra eső területén, valamint a XV. kerület M3-as bevezetőtől a Duna felé eső területén. Munkatársaink napi hat órát vannak kint a területen.

Ha utcai szociális munkás kollégát keres, hívja a 230-74-65-ös üzenetrögzítős számon.

 

Átmeneti szálló - intézményi tájékoztató

Néhány fontos információ, mely megkönnyíti a döntését, hogy valóban a Twist Olivér Alapítvány Átmeneti Szállóján (Budapest 1044 Fóti út 4., telefon: 233-11-91) akar-e lakni.

A Fóti út 4. sz. alatti Átmeneti Szálló felvételi időpontjai:

hétfőnként 15.00 - 17.30 között, kivéve a hónap első hétfőjét, valamint az ünnepnapokat.

Minden lakónak biztosítunk a szálláshoz tartozóan zárható konyhaszekrényt, közös hűtőszekrényben külön zárható rekeszt, valamint a szobákban a személyes holmi tárolására alkalmas zárható szekrényt. A kulcsokat érkezéskor az ügyeletestől veheti át a lakó, távozáskor azokat le kell adni.Az intézményben kéthetente van ágyneműcsere, egy hónapra 4 tekercs wc-papírt tudunk biztosítani.

 Jövedelemmel, illetve önfenntartási képességgel rendelkező jelentkezőket tudunk fogadni. Az intézmény részt vesz a „Közterület helyett emberibb körülmények” programban. A programban regisztrált ügyfelek a várólistán előnyt élveznek.A térítési díj havi 9.300 Ft, melyet tárgyhónap utolsó napjáig kell kifizetni. A szállón eltöltött első 30 nap ingyenes.

 Az egyéni életviteli problémák megoldásában, későbbi szálláslehetőségek felmérésben, keresésében, a szállóról való továbblépés lehetőségeinek megbeszélésében szociális munkás segítségét veheti igénybe.

 Mivel a szállás átmeneti időszakra szól, az intézményben lakás célja, hogy Ön a szociális munkása segítségével olyan célt, lehetőséget, megoldást, kivezető utat találjon a jelenlegi helyzetéből, amik az itt töltött átmeneti időszak után az eddiginél stabilabb lakhatási lehetőséget jelent. Ehhez nélkülözhetetlen az együttműködés a szociális munkással, valamint az intézménnyel.

Az intézményi jogviszony hosszabbítása az együttműködés függvénye. Térítési díj tarozás esetén nem hosszabbítunk intézményi jogviszonyt.

 Az intézmény rendelkezik könyvtárszobával, amiben 2 számítógép van Internet elérhetőséggel, valamint közös konyhával közös fürdővel, ill. wc-vel.

Minden hónap első hétfőjén 18 órakor tartunk lakógyűlést, ahol lehetőség van a közös problémák megbeszélésére.

 

Az intézményt ittasan, vagy más tudatmódosító szerek hatása alatt nem lehet igénybe venni. Ilyen esetben az ügyeletesnek joga van elküldeni az illetőt józanodni.

 Aki alkoholt csempész be, vagy a szálló területén iszik, vagy más tudatmódosító szert használ, annak a szállón való tartózkodását az ügyeletes 12 órára felfüggeszti.

Az intézmény igénybevételének módját az Átmeneti Szálló Házirendje tartalmazza.

 

Kérjük, további kérdéseivel, észrevételeivel forduljon a felvételt lebonyolító szociális munkáshoz!

 

Átmeneti szálló - felvételi tájékoztató

 1. Az intézményi elhelyezés írásbeli kérelemre indul.
 1. Az intézmény munkatársai döntenek a kérelem elbírálásáról a felvételi beszélgetést követő napon.
 1. A kérelem elbírálásának eredményét írásbeli értesítés formájában közöljük, mely Értesítőt személyesen szükséges átvenni az átmeneti szálló ügyeletesétől. Amennyiben a jelentkező az értesítőt a felvétel hetén vasárnap 20.00 óráig nem veszi át, úgy vesszük, hogy kérelmét visszavonta!
 1. Ha felkerült a várólistára, akkor a várólistás helyet szükséges hetente megerősíteni. Erre minden héten vasárnap 20.00 óráig van lehetőség. A megerősítés történhet telefonon vagy személyesen. Amennyiben valaki a megerősítést elmulasztja, automatikusan lekerül a várólistáról.
 1. Amennyiben előre látható, a beköltözés időpontja előtt két héttel írásos értesítőt fog kapni a költözés tényleges időpontjáról, amit személyesen kell átvennie az átmeneti szállón. Intézményi jogviszonya az értesítőn megjelölt időponttól számolódik.
 1. A beköltözés további feltétele: fél évnél nem régebbi, negatív tüdőszűrő lelet megléte,
 1. A beköltözési időpont megbeszélése után 8 munkanapon belül el kell foglalni a férőhelyet.

 

Átmeneti szálló - Házirend

A Házirend a lakók nyugalmát, a szállás rendeltetésszerű használatát, az épületek, és berendezéseinek védelmét szolgálja. Célja az intézmény belső rendjének, az emberi és állampolgári jogok érvényesülésének biztosítása az ellátottak és a z intézmény dolgozói részére. Tartalmazza a szállás lakóinak, és dolgozóinak jogait és kötelességeit. A Házirend betartása a szállás lakóira és dolgozóira nézve egyaránt kötelező.

 

Az intézményvezető az ellátás igénybevételekor a fenntartó által jóváhagyott jelen Házirend egy példányát átadja a jogosultnak, illetve a Házirend jól látható helyen történő kifüggesztésével gondoskodik arról, hogy az a jogosultak, hozzátartozóik, és az intézmény dolgozói számára folyamatosan hozzáférhető legyen.

A Házirend a mellékletben meghatározott jogszabályok betartásával és figyelembevételével készült.

 

Az Átmeneti Szálló fenntartója a Twist Olivér Alapítvány, jogorvoslati kérelmet az Alapítvány igazgatójához, mint a fenntartó képviselőjéhez lehet benyújtani. (1044 Budapest, Fóti út 4.)

 

1.                Az ellátás jellege, az ellátottak köre

 • Az Átmeneti Szálló azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.
 • Az Átmeneti Szálló 41 férfi részére nyújt szállást és szociális szolgáltatást.
 • Az Átmeneti Szállásra való felvételi eljárás írásbeli kérelemre indul, mely kérelmet az Alapítvány igazgatójához (külön rendelkezés alapján átruházott hatáskörben az Átmeneti Szálló vezetőjéhez) kell benyújtani.

2.                Az Átmeneti Szálló igénybevétele, a felvétel rendje

 • Az Alapítvány igazgatója a hozzá benyújtott kérelmet, az Átmeneti Szálló szakmai stábjának javaslata alapján elbírálja, döntéséről írásban értesíti a kérelmezőt. Ezzel egy időben a felvételt nyert lakónak kijelöli a férőhelyét. A férőhely a Szálló vezetőjének engedélye nélkül nem változtatható meg.
 • A beköltöző lakónak rendelkeznie kell 6 hónapnál nem régebbi tüdőszűrő lelettel, illetve át kell esnie az Alapítvány háziorvosa által végzett vizsgálaton.
 • Az intézménybe való beköltözés feltétele az intézményi kaució befizetése. A kaució mértékét és a kaució felhasználásának mikéntjét a Házirendhez csatolt Intézményi Kaució Szabályzat tartalmazza.
 • A felvételt nyert lakóval a szakmai stáb által kijelölt személyes szociális munkása végzi a szociális segítést, támogatja a beköltözésben, rendelkezésére bocsátja az intézmény által biztosított eszközöket, bemutatja számára az intézményt, tájékoztatja őt a ház mindennapi életéről.
 • A tájékoztatás minden esetben tartalmazza:
 • az intézményben biztosított ellátás tartalmát, feltételeit
 • az intézményben vezetett nyilvántartásokat
 • a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjét
 • az intézmény kauciós szabályzatának ismertetését, a szálló használatával összefüggő kauciós költségek viselésének szabályait
 • panaszjoguk gyakorlásának módját
 • az intézményi jogviszony megszűnésének eseteit
 • az intézmény Házirendjét
 • a fizetendő térítési díjat, a teljesítés feltételeit, a mulasztás következményeit
 • a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetek elérhetőségét
  • Az ellátást igénybevevő írásban nyilatkozik arról, hogy a tájékoztatás megtörtént, az abban elhangzottakat tudomásul vette, tiszteletben tartja, adatokat szolgáltat a törvényi előírásoknak megfelelő nyilvántartásokhoz, adataiban valamint a jogosultság feltételeiben bekövetkező változásokat haladéktalanul közli a szállás vezetőjével.
  • Az intézmény képviseletében a személyes szociális munkás megállapodást köt a lakóval,mely megállapodás megkötésével egyidejűleg intézményi jogviszony létesül a Twist Olivér Alapítvány intézménye és a beköltöző között.
  • Ha az intézményi megállapodás a 30 napot meghaladja, a személyes szociális munkás gondozási terv elkészítésének céljából egyéni megállapodást köt a klienssel, mely megállapodás részletezi a gondozás lépéseit, a segítő és a kliens feladatait, a szerződés időtartamát. Az egyéni megállapodásban foglaltakat a segítő ismerteti a szakmai stábbal, annak elfogadása esetén a kliens, az egyéni segítő és a Szálló vezetőjének aláírásával lép életbe.
  • Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését.

3.                A szolgáltatások igénybevétele

 • Az Átmeneti Szálló biztosítja:
 • éjszakai pihenésre, személyi tisztálkodásra, főzésre, az étel melegítésére, elfogyasztására, a közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket.
 • fűtést, világítást, hideg- melegvízzel való ellátást, elektromos áramot
 • ágyneműt, melynek kéthetenkénti, vagy szükség szerinti mosatásáról, cseréjéről az intézmény gondoskodik
 • személyes használati tárgyak tárolásához a szobában elzárható szekrényt, élelmiszer, konyhai felszerelések, tárolásához hűtőszekrényt, elzárható konyhaszekrényt
 • mosógépet, szárítógépet a személyes ruházat tisztításához
 • szükség esetén az étel melegítésére, elfogyasztására szolgáló eszközt
 • a közösségi helyiségekben a kultúrált szórakozást biztosító eszközöket
 • takarítást, fertőtlenítést
  • A közösségi helyiségek használatát az aktuális igényeknek megfelelően a szociális munkások egyes programok miatt időlegesen korlátozhatják.
  • A szálláson lakóknak ügyeik intézéséhez, társadalmi integrálódásuk elősegítéséhez szociális munkások segítségét vehetik igénybe. Minden lakónak a szálló szakmai stábja személyes szociális munkás segítségét biztosítja. A szociális és mentális gondozás keretébe tartozik különösen:
 • a személyre szabott bánásmód
 • az intézményen belüli közösségi élet szervezése
 • egyéni esetmunka
 • csoportos szociális munka
 • hivatalos ügyek intézésének támogatása
 • családi és társadalmi kapcsolatok kialakításának, ápolásának támogatása
  • A lakók különösen a következő területeken kérhetik a szociális munkás segítségét:
 • foglalkoztatási helyzet javítása
 • iratok beszerzése, pénzbeli, természetbeli és személyes szolgáltatást nyújtó szociális ellátásokhoz való hozzájutás elősegítése
 • lakhatási helyzet megoldások keresése
 • személyes problémák átgondolása, krízishelyzetek megbeszélése
 • addikciók kezelése
 • problémamegoldó és konfliktuskezelő készségek fejlesztése
 • életvezetési nehézségek megoldásában való támogatás
  • A lakónak az átmeneti elhelyezés időtartama alatt, a gondozási folyamat során olyan együttműködést kell tanúsítania, mely elősegíti a gondozás során a szociális munkással közösen kitűzött célok megvalósítását.
  • Abban az esetben, ha alkohol, drog vagy gyógyszerfüggőség a gondozási folyamatban jelentős nehézséget okoz, a lakó csak saját felelősségére háríthatja el a szociális munkások által felkínált gyógykezelési, terápiás lehetőségeket. Ez a magatartás a gondozási folyamat eredményességének értékelése, a további gondozás biztosítása szempontjából értékelendő tényező.
  • A lakó az ellátás megszűnését követő időszak lakhatási gondjainak mérséklése céljából, illetve az egyéni gondozási tervben megfogalmazott célok eléréséért –az első hónap kivételével- a szálláson történő elhelyezés ideje alatt jövedelméből meghatározott részt tartalékol. E megtakarítás – előtakarékosság- az együttműködés lényeges eleme.
  • Az előtakarékosság havi összegét a lakó aktuális jövedelmi helyzetének figyelembe vételével az esetfelelős javaslatára a szállás szakmai stábja határozza meg. Ez részét képezi a lakóval kötött egyéni megállapodásnak.
  • Amennyiben a lakó jövedelmi viszonyaiban olyan mértékű romlás, vagy gazdálkodásában olyan rendkívüli költségeket okozó változás következik be, hogy az előtakarékosság ellehetetlenítené önmaga ellátását, a személyes szociális munkásán keresztül kérheti a szálló szakmai stábját, hogy csökkentse az előtakarékosság összegét.
  • Az előtakarékosság havi összegét az adott hónapnak az esetfelelős által meghatározott napjáig pénzintézeti betétként kell elhelyezni. Az összeg elhelyezését, valamint a korábban felhalmozott megtakarítás meglétét az esetfelelős szociális munkás a betétkönyv megtekintésével ellenőrzi, arról nyilvántartást vezet.
  • Az előtakarékosság összege az ellátás megszűnését közvetlenül megelőző időszakban a további lakhatás biztosítása céljára használható fel, a gondozás során az egyéni gondozási tervben meghatározott célok eléréséért.

4.                A személyi térítési díj

 • Az Átmeneti Szállón az első 30 nap térítésmentes, ezt követően az ellátásért a fenntartó által meghatározott térítési díjat kell fizetni.
 • A felvételt követő 30 nap után a lakónak az intézményi térítési díj és jövedelme alapján megállapított személyi térítési díjat a letöltött időt követő hónap 10 napjáig, teljes havi időtartamra kell fizetni.
 • A személyi térítési díj megállapításának módját a Házirend mellékleteként csatolt Térítési díj szabályzat tartalmazza.
 • A lakó kérésére, jövedelmi viszonyainak romlása esetén a térítési díj mérséklése, illetve díjmentesség kérhető. A mentesség vagy csökkentés igényét a fenntartóhoz kell benyújtani. A fenntartó a kérelmet a személyes szociális munkás és az Átmeneti Szálló szakmai stábja javaslatának figyelembevételével bírálja el.

5.                Egészségügyi szabályok

 • Az Átmeneti Szállón elhelyezett lakó a férőhely elfoglalását követően legalább évente tüdőszűrő igazolást, valamint egyéb közegészségügyi indokok felmerülése esetén az intézmény vezetőjének felhívására, az intézmény által meghatározott orvosi igazolást köteles bemutatni.
 • A szálló rendjének, tisztaságának megőrzése érdekében a lakók feladata lakószobájuk, közvetlen környezetük tisztántartása. A lakószobák és a szekrényekben tárolt felszerelés tisztasági állapotának megtekintését a szállás szociális munkásai számára lehetővé kell tenni.
 • A közös helyiségek használata során törekedni kell azok tisztaságának megőrzésére.
 • Az ágyneműk mosatásáról és cseréjéről kéthetente, előre meghirdetett rend szerint az intézmény gondoskodik. Rendkívüli szennyeződés esetén lehetőség van soron kívüli cserére.
 • Amennyiben a lakó a szálláson élősködők, rovarok, rágcsálók megjelenését észleli, ezt jeleznie kell azonnal a szállás személyzeténél. A személyzet gondoskodik a rovar-, illetve rágcsálóirtásról. A szálláson állat tartására nincs lehetőség.
 • Étkezni a konyhában lehet, a szobákban sem étkezni, sem romlandó ételt tárolni nem lehet.

6.                Vagyonvédelem

 • A szállás berendezésének, közös használati tárgyainak rendeltetésszerű használata, megóvása minden lakó és a személyzet közös felelőssége, feladata. Törekedni kell a takarékos víz- és áramfogyasztásra.
 • A szálláson a személyes használati tárgyak megőrzésére zárható szekrényeket biztosít az intézmény. A személyes tárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget.
 • A szállás területéről tilos kivinni bármilyen intézményi és alapítványi tulajdont.
 • Személyes használatra szolgáló műszaki eszközök, bútorzat behozatalát minden esetben engedélyeztetni kell a szállás vezetőjével. A behozott eszközökért annak tulajdonosa felel.
 • Az intézménynek szándékosan okozott kárért a lakó teljes anyagi felelősséggel tartozik.

7.                Tűzvédelem

 • A lakószobákban szigorúan tilos főzni, villanyrezsót, kávéfőzőt használni, illetve az intézmény területén nem a szállás által biztosított elektromos- vagy gázzal üzemelő eszközöket használni.
 • Tilos a szállóra tűz- és robbanásveszélyes anyagokat behozni, azokat az intézmény területén tárolni.
 • A tűzbiztonsági szabályok betartását a szállás személyzete bármikor ellenőrizheti, a vészhelyzet elhárításában a lakó és a személyzet köteles együttműködni.
 • Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet.

8.                Együttélési szabályok

 • Minden lakót azonos jogok és kötelezettségek illetnek meg.
 • Minden lakónak joga van a nyugodt pihenéshez, ezt jogát tiszteletbe kell tartani a többi lakónak. 22 és reggel 6 óra között kerülendő minden zajos tevékenység. (Zajnak az számít, ami a másik helyiségbe is áthallatszik.)
 • Minden lakónak joga van saját vallásához, lelkiismereti meggyőződéséhez. Tilos mindenfajta olyan tevékenység, mely az ehhez fűződő életvitelében akadályozza, annak megváltoztatására irányul, illetve hátrányosan megkülönbözteti őt.
 • A szálláson tilos minden más lakóra irányuló jövedelemszerző tevékenység, kereskedés, kamatra történő üzletszerű kölcsönzés szerencsejáték.
 • A szállásra alkoholt és más bódulatkeltő anyagot behozni, alkohol vagy egyéb drog által befolyásolt, másokra veszélyes állapotban a szállásra bejönni tilos. A fenti állapot fennállását a szociális munkás, illetve annak távollétében a kijelölt ügyeletes mérlegeli, szükség esetén a lakó szállásra való beengedését késlelteti, mely intézkedés a kiváltó okok fennállásáig tart.
 • Amennyiben a lakó a Házirendet olyan súlyosan megsérti, hogy magatartása bármely személy testi épségét veszélyezteti, vagy a szállás működését akadályozza, a szállás vezetője, illetve a nevében eljáró mindenkori ügyeletes, a nyújtott szolgáltatások igénybevételét, a szállás biztosítását is ideértve, felfüggesztheti. Az intézkedés a kiváltó okok fennállásáig tart.
 • A szolgáltatások felfüggesztése, illetve késleltetése tárgyában hozott intézkedés ellen jogorvoslati kérelemmel lehet élni az Alapítvány igazgatója felé.
 • A szállásra lőfegyvert, légfegyvert behozni tilos.
 • A Házirend megsértésének súlyát a szállás vezetője mérlegeli, annak mértékében szóbeli, írásbeli figyelmeztetést alkalmazhat, mely figyelmeztetés bekerül a lakó személyes dokumentációjába. Három írásbeli figyelmeztetés a Házirend súlyos megszegésének minősül.

9.                Az absztinens szobákra vonatkozó speciális szabályok

 • Az absztinens szoba lakója egyéni megállapodás keretében vállalja, hogy tartja a teljes absztinenciát.
 • A teljes absztinencia az egyéni megállapodásban foglaltaknak megfelelő absztinenciát jelent.
 • Az absztinens szoba lakója vállalja, hogy a személyzet ügyeletet teljesítő tagja szondával bármikor ellenőrizheti alkoholfogyasztását.
 • Ha ezen ellenőrzést megtagadja, az alkoholfogyasztásnak minősül.
 • Ha a lakóról kiderül, hogy alkoholt fogyasztott, illetve megtagadja az ellenőrzést, férőhelyét az ügyeletes felfüggeszti a szakmai stáb döntéséig.
 • A férőhely felfüggesztését követően az Átmeneti Szálló szakmai stábja javaslatot tesz az igazgatónak az intézményi jogviszonyról, illetve a további gondozási tervről. Ennek menetében a személyes szociális munkás minden esetben meghallgatja az érintettet, illetve javaslatot tesz a további gondozási folyamatra. A végső döntést mindezek ismeretében az intézmény igazgatója hozza meg..

10.          Látogatók fogadása

 • A lakók családi, baráti kapcsolatainak ápolása, fenntartása minden lakónak alapvetően joga, ennek érdekében vendégfogadás lehetséges. E jogában korlátozni bárkit csak akkor lehet, ha a vendég fogadása a többi lakó nyugalmát zavarja. Látogatási idő minden nap 9-21 óráig van.
 • A vendég érkezése esetén a szállás lakója szóban nyilatkozik arról az ügyeletesnek, hogy kívánja-e fogadni a vendéget. E szóbeli nyilatkozatával azt is elfogadja, hogy felel vendége viselkedéséért.
 • A vendéget fogadó lakó felelőssége, hogy vendégével ismertesse a Házirend azon részleteit, mely erre az esetre is érvényes, mert a vendégre is vonatkoznak a Házirend szabályai.
 • Vendéget a közös helyiségekben lehet fogadni, a közeli hozzátartozók fogadására a lakószobákban előzetes szociális munkási engedéllyel, és a szobatársak beleegyezésével van mód.

11.          Egyéb rendelkezések

 • A szálló 0-24 óráig tart nyitva. Minden lakónak joga van az intézményen belüli és kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára. A lakó kilépéskor szobakulcsát és szekrénykulcsait minden esetben leadja az ügyeletesnek, érkezéskor azokat megkapja.
 • A lakó távozásakor jelzi az ügyeletesnek, ha az éjszakát előreláthatóan nem tölti az intézményben. Amennyiben előreláthatóan egy hetet meghaladóan távol lesz, azt jelzi személyes szociális munkásának. 8 napot meghaladó, előre nem jelzett, igazolatlan távollét esetén a lakó intézményi jogviszony megszüntethető.
 • Az intézményből kiköltöző lakó hátrahagyott holmiját az intézmény leltározza, és azt három hónapig megőrzi.

12.          Az intézményi jogviszony megszűnése, megszüntetése

 • Az intézményi jogviszony megszűnik: az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, a jogosultnak a jogviszony megszüntetésére vonatkozó bejelentését követően, vagy, ha a személyes szociális munkásnál megtett előzetes bejelentés nélkül 15 napnál hosszabb ideig férőhelyét nem veszi igénybe (kivéve, ha a bejelentés megtételében akadályoztatva volt önhibáján kívül, pl. baleset, betegség), illetve a jogosult halálával.
 • Az intézményi jogviszony megszűnik a Megállapodásban foglalt határidő lejártával.
 • Az intézményi jogviszonyt az intézmény igazgatója megszüntetheti:
 • ha az elhelyezés feltételei már nem állnak fenn,
 • ha a lakót másik intézménybe kell áthelyezni.
 • ha a lakó a Házirendet súlyosan megszegi.
  • A Házirend súlyos megszegésének minősül:
 • Ha a szállás területén más személy ellen fizikai erőszakot alkalmaz, vagy ennek kilátásba helyezésével más személyt megfenyeget, és ezzel alapvető emberi jogaiban, illetve az ellátás igénybevételében akadályozza.
 • Ha a szállás területén szándékos károkozást követel el ideértve az intézménynek okozott és a lakótársaknak okozott kárt is. (Az okozott kár értékének megtérítése a kaucióból történik az Intézményi Kaució Szabályzatnak megfelelően.)
 • Az intézményi kaució be nem fizetése, és az esetleges befizetések után a kaució vissza nem töltése a Házirendhez csatolt Intézményi Kaució Szabályzat alapján.
 • Ha a személyi térítési díj tartozásának összege az egy hónapot meghaladja.
 • Ha a 8.9. pontban említett, írásbeli figyelmeztetéssel járó esetek három alkalommal előfordulnak.
  • Ha az ellátott panasszal kíván élni, az intézmény igazgatójához fordulhat kérelemmel, aki tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézmény igazgatója nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslati kérelemmel.

13.          A lakók érdekvédelme

 • Az Átmeneti Szállás lakói részére az intézmény minden hónapban legalább egy alkalommal (minden hónap első hétfői munkanapján) lakógyűlést szervez, mely lakógyűlésen részt vesznek az intézmény lakói, illetve az intézmény dolgozói képviseletében legalább egy fő.
 • Az Átmeneti Szállón élők érdekvédelmét szolgáló fórum (továbbiakban érdekképviseleti fórum) megalakításának és működésének szabályait az intézmény fenntartója határozza meg, mely szabályokat a Házirend tartalmazza.
 • Az érdekképviseleti fórum az Átmeneti Szállással intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely a Házirendben meghatározott feltételek szerint működik.
 • Az érdekképviseleti fórum tagjai:
 • Az Átmeneti Szálló lakói közül 3 fő választás alapján
 • Az Átmeneti Szálló dolgozói közül 1 fő választás alapján
 • Az Átmeneti Szálló fenntartójának képviseletében 1 fő kijelölés alapján
  • Az érdekképviseleti fórum lakók közül kikerülő tagjait az intézmény lakói választják meg. Ennek első lépése, hogy lakógyűlés keretében megtörténik a jelölés, a jelöltek szóban nyilatkoznak arról, hogy vállalják-e a feladatot, azok akik vállalják rákerülnek egy szavazólapra, a lakók ezt követően titkos szavazással megválasztják a tagokat. A jelöltek közül a három legtöbb szavazatot kapott lakó kerül megválasztásra.
  • Az érdekképviseleti fórum intézményi dolgozók közül kikerülő tagját az Átmeneti Szállás stábja választja meg egyszerű többséggel.
  • Amennyiben az érdekképviseleti fórum tagjai közül bárkinek az intézményi jogviszonya megszűnik, vagy tisztségét írásban visszamondja, a választás megismétlődik azzal a különbséggel, hogy csak a kilépő tag helyére lehet szavazni. Ebben az esetben is egyszerű többség dönt. A dolgozók közül megválasztott tag kilépése esetén is megismétlődik az eljárás.
  • Az érdekképviseleti fórum előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves munkatervet, a Házirendet, az ellátottak részére kikerülő tájékoztatókat.
  • Az érdekképviseleti fórum megtárgyalja az intézményben élők panaszát – ide nem értve az intézményi jogviszony keletkezésével és megszűntetésével kapcsolatos panaszokat – és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé.
  • Tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban.
  • Intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.
  • Az érdekképviseleti fórum üléseit szükség szerint, de legalább három havonta tartja, ezek az ülések nyilvánosak..
  • A fórumot, a három havonkénti rendszeres ülés kivételével tartott ülésekre, legalább két tag jelzése alapján az intézmény dolgozóinak képviselője hívja össze, úgy, hogy a tagok a meghívót, a javasolt napirendet és a mellékleteket legalább az ülés előtt 5 nappal kézhez kapják.
  • Az érdekképviseleti fórum akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok legalább 50 %-a jelen van, és a jelenlévő tagok közül többségben vannak az Átmeneti Szállón lakók képviselői. Határozatképtelenség esetén az ülést, változatlan napirenddel 8 napon belül ismét össze kell hívni. A megismételt ülés a jelenlétre tekintet nélkül határozatképes.
  • Az érdekképviseleti fórum határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza.
  • Ülésenként a résztvevők közül egy tag vezeti az ülés jegyzőkönyvét, az elkészült jegyzőkönyvet, illetve a jegyzőkönyv alapján készült határozatokat az intézményvezető iktatja. Az iktatott döntéseknek tartalmazni kell:

-     a döntések tartamát

-     a döntések időpontját

-     a döntések hatályát

-     a támogatók és ellenzők számarányát

-     a döntések érintettekkel való közlésének módját

 • Az Átmeneti Szállón az ellátottak érdekeik közösségben történő képviseletére és közösségi életük megszervezésére – választott képviselőikből – ellátotti önkormányzatot hozhatnak létre. Az ellátotti önkormányzat megalakítása az érdekképviseleti fórum működését és feladatait nem érinti.
 • Az intézmény havi egy alkalommal, az Ellátottjogi képviselővel egyeztetett időpontban a képviselő rendelkezésére bocsát egy helyiséget a lakók fogadására. A fogadóóra időpontjának előzetes kifüggesztéséről az intézmény vezetője gondoskodik.

14.          Záró rendelkezések

Jelen Házirend a következő jogszabályok alapján készült:

 

 1. évi XX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról
 2. évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

9/1999. ( XI. 24.) Sz.Cs.M. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

1/2000. (I. 7.) Sz.Cs.M. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

29/1993 (II. 17.) kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

1999 évi XLII. Törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

 

 

Ellátási területünkön kívüli segítségnyújtást, információt a Menhely Alapítvány nonstop diszpécser szolgálata tud adni a 338-41-86-os számon.