N A P P A L I  M E L E G E D Ő

 

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Munkatársaink a 06 -1/ 233-11-91 számon hívhatók.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

Szakmai program

 1. A működést biztosító és szabályozó jogi háttér:
 2. 1949. évi XX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról
 3. 1993. évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 4. 9/1999. ( XI. 24.) Sz.Cs.M. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
 5. 1/2000. (I. 7.) Sz.Cs.M. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 6. 29/1993 (II. 17.) kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
 7. 1999 évi XLII. Törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
 8. Szervezeti felépítés:

A Nappali melegedő fenntartója a Twist Olivér Alapítvány. Irányító testülete az Alapítvány kuratóriuma. Az intézmény vezetőjének közvetlen felettese az Alapítvány kuratóriuma által kinevezett igazgató. A Nappali melegedő vezetője irányítja az intézmény szociális munkásinak, szociális asszisztenseinek és technikai személyzetének munkáját, beszámolási kötelezettsége az Alapítvány igazgatója felé van.

Az intézmény struktúrája:

 1. Intézményvezető
 2. Szociális munkás
 3. Szociális segítő
 4. Technikai személyzet

III. A szolgáltatás szükségessége:

A Twist Olivér Alapítvány megalakulása óta a hajléktalan emberek támogatását tűzte ki célul. Az igények felmérése azért is történhetett meg ilyen egyszerűen, mert szervezetünk hajléktalanokhoz kapcsolódó szolgáltatásait 1991 óta végzi a IV. kerületben. A működés 15 éve alatt az ellátórendszer több szegmensében képviseltette magát, ezek egyike az utcai szolgálat, mely az éjszakáikat közterületen töltő hajléktalan emberek támogatását végzi a IV. és a XV. kerületben.

Főként az utcai szociális munkások, és az utcán élő hajléktalanok jelezték, hogy nehézséget okoz, hogy a IV. kerületben hiányzik a nappali melegedő, mint intézmény. Nehezített a fürdés, a mosás, a napközbeni ügyintézés.

Ehhez kívánunk segítséget nyújtani egy Nappali melegedő létesítésével és működtetésével.

Szolgáltatások:

 • nappali tartózkodásra, személyi tisztálkodásra, az étel melegítésére, elfogyasztására, a közösségi együttlétre szolgáló helyiségek
 • tisztálkodó szerek, ehhez szükséges textília
 • fűtés, világítás, hideg- melegvízzel való ellátás, elektromos áram biztosítása
 • a személyes ruházat tisztításához: mosógép, szárítógép, mosószer
 • szükség esetén ruházat pótlása
 • szükség esetén az étel melegítésére, elfogyasztására szolgáló eszközök használata
 • a közösségi helyiségekben a kultúrált szórakozást biztosító eszközök használata
 • takarítás, fertőtlenítés
 1. Az ellátottak köre:

-    Az Európai Gazdasági Közösség tagállamainak hajléktalan, illetve a hajléktalanság veszélyzónájában élő polgárai közül azok a személyek, akik Budapest, IV. kerület közigazgatási területén tartózkodnak, éjszakáikat közterületen, vagy egyéb, nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltik.

 1. Az intézmény célja, feladata:

-   hajléktalan emberek támogatása a szociális munka eszközeivel.

 

 1. Az intézményben folyó szakmai munka:

Az intézmény a szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításával szolgáltatásait valamennyi igénybevevő számára azonos feltételekkel nyújtja.

Az ügyeletes szociális munkás a szolgáltatások biztosításán, a házirend betarttatásán felül az alábbi feladatokat végzi:

 • ügyintézésben segítségnyújtás, eljárás az ellátott megbízása alapján
 • egyéni esetkezelés, segítői kapcsolat biztosítása
 • csoportok tartása, melyek célja olyan képességek, készségek erősítése, melyek a társadalmi reintegrációt javítják (pl.: álláskereső klub, konlfiktuskezelő csoport)
 • információáramlás biztosítása az ellátórendszerről, az ellátottakat érintő változásokról, jogszabály-módosításokról
 • a felmerülő igények alapján a teammel egyeztetve az intézmény működtetésének rendszeres „újragondolása”

VII. A szakmai stáb:

Az intézmény szakmai stábja a jogszabályi előírásoknak megfelelő. Az ügyeletet teljesítő munkatársak mellett az intézményműködtetésben az alapítvány technikai személyzete is részt vesz.

A stáb hetente tart team megbeszéléseket, ezek egy részét az utcai szociális munkásokkal közösen. A team megbeszélések mellett havonta esetmegbeszélő csoport segíti a munkát.

VIII. A szociális munka eszközei, szemlélete:

Az intézményi ellátottakat igény esetén személyes szociális munkások támogatják. A segítségnyújtás elsődleges módszere az egyéni estemunka. Ennek során a segítő törekszik a bizalmi kapcsolat kialakítására, képviseli kliensét az intézmény szakmai stábja előtt, együttműködik más intézményekkel. A szociális munka minden lépésénél hangsúlyt kap a Szociális Munka Etikai Kódexében foglalt alapelvek, etikai normák szabályok ismerete, betartása.

Alapvető fontosságú a klienssel folytatott közös munka minden szakaszában a partnerségi viszony hangsúlyozása, illetve az arra való törekvés. Ez elsősorban a szociális munkás feladata és felelőssége. Kiindulópontja az a szemlélet, hogy azok az emberek képesek felnőtt módon viselkedni, akiket felnőttként kezelnek. Hajléktalan emberekről lévén szó különös figyelmet szükséges fordítani az emberi méltóság tiszteletben tartására, hiszen ez a csoport még a legalapvetőbb létfeltételektől is megfosztott. Különös figyelmet kell fordítani a munka minden pontján arra, hogy mind az együttműködésbe, mind a kliens képviseletében ez hangsúlyt kapjon.

 1. Az intézmény és a Team működéséhez szükséges alapdokumentumok:
 2. SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat)
 3. Személyügyi nyilvántartás
 4. Munkaköri leírások
 5. A Szociális Munka Etikai Kódexe
 6. A Nappali melegedő Házirendje
 7. Eseménynapló
 8. TEAM-napló
 9. „A segítők segítése”

Az intézményben külső szakember vezetésével szupervíziós elemekkel kiegészített esetmegbeszélő csoport működik, melyet külső szakember vezet. A csoport havi rendszerességgel tartja üléseit, melyeken a nappali melegedő esetkezelő szociális munkásain kívül részt vesznek az Alapítvány más részlegében dolgozó szociális munkások, illetve az intézmény igazgatója is.

 1. Együttműködés már szervezetekkel, intézményekkel:

Alapítványunk munkája összekapcsolódik más hajléktalanellátó szervezetekkel intézményekkel. Több ellátottunk érkezik a Budapesti Módszertani Központ és Intézményei ellátásából, ilyen esetben szükség szerint az intézmények szociális munkásai együttműködnek a gondozási folyamatban, amennyiben a kliens érdeke azt kívánja meg. Kapcsolatot tartunk még különböző addiktológiai osztályokkal is. A nappali melegedő szervesen kapcsolódik az Alapítvány többi részlegéhez, kölcsönösen segítjük egymás munkáját.