U T C A I  G O N D O Z Ó  S Z O L G Á L A T

 

A szolgálat "székhelye" a Fóti út 4. szám alatt van.

A szociális munkások a +36203257182 telefonszámon érhetők el.

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

A Twist Oliver Alapítvány Utcai Gondozó Szolgálat szakmai programja

 1. A Twist Olivér Alapítvány az Utcai Gondozó Szolgálatot az alábbi vonatkozó szabályok alapján látja el.

1.1.  Jogszabályi meghatározás

Az 1993. évi III. tv. (szociális törvény) az alapszolgáltatások közé sorolja az utcai szociális munkát.

Munkánk megszervezésének kiindulópontjaként az  1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről  az utcai szociális munkás szolgálatokra vonatkozó paragrafusát tekintjük.

1.2. Az 1993. évi III.Tv-en belüli szabályok

(65/E. § (1)) „Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét.”

Szintén a szociális törvény rendelkezik arról, hogy ki köteles biztosítani az ellátást:

(86. § (1)) A települési önkormányzat köteles biztosítani

 1. e) ötvenezernél több állandó lakos él, az a)-d) pont szerinti szociális szolgáltatásokat és az utcai szociális munkát köteles biztosítani.
 2. Fejezet

Szociális Szolgáltatások

 1. Cím

Alapszolgáltatások

Utcai szociális munka

65/E. § (1) Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét.

1.3.  Az  1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről  rendszeresített szabályzatai

Utcai szociális munka

 1. § (1) Az utcai szociális munka célja az ellátatlan, de az intézményes gondozással szemben bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából.

(2) Az utcai szociális munka körébe tartozik különösen

 1. a) a hajléktalan személyek felkutatása, szükség esetén a megfelelő intézménybe juttatása,
 2. b) tájékoztatás, információnyújtás,
 3. c) ügyintézés,
 4. d) szolgáltatás nyújtása,
 5. e) szociális munka egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel.

(3) Az utcai szociális munkás a (2) bekezdés szerinti feladatokat a 12. számú melléklet szerinti „Gondozási lapon” dokumentálja.

(4) Az utcai szociális munkát végző számára biztosítani kell a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi feltételeket, szükség szerint közlekedési eszközt vagy utazási bérletet, meleg takarót, ruhaneműt, esetenként konzerv és egyéb élelmiszert, valamint készenléti gyógyszert.

(5) Az utcai szociális munkát végző szolgáltató, intézmény a (2) bekezdés szerinti feladatokat legalább munkanapokon, napi 6 órában végzi a működési engedélyében meghatározott ellátási területen. Téli időszakban az utcai szociális munkát 18 órától 22 óráig a közterületen kell biztosítani.

(6) Ha a hajléktalan személyt érintő veszélyhelyzetet az utcai szociális munkás nem tudja elhárítani, intézkedik a segítséget igénylő állapotának és helyzetének megfelelő ellátás biztosítása érdekében, és a helyszínen megvárja az ellátást, illetve intézkedést nyújtó személy megérkezését.

(7) Az utcai szociális munkát végző szolgáltatók, intézmények tevékenységüket összehangolják az ellátási területükön működő más utcai szociális munkát végző szolgáltatókkal, intézményekkel, valamint az illetékes diszpécserszolgálattal. A diszpécserszolgálattal történő együttműködéssel kapcsolatos kérdéseket együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

104/A. § (1) Az utcai szociális munka megszervezhető önálló szervezeti formában vagy szociális intézmény keretein belül. Az önálló szervezeti formában működtetett utcai szociális munkát végző intézmény együttműködik az ellátási területén működő szociális szolgáltatásokkal.

(2) Az utcai szociális munka - amennyiben nem önálló szervezeti formában működik - megszervezhető

 1. a) nappali melegedő vagy hajléktalanok átmeneti szállását, illetve éjjeli menedékhelyet biztosító intézmény keretében,
 2. b) alapszolgáltatási központ keretében,
 3. c) családsegítő szolgálat keretében, ha ez a helyi szükségletek figyelembevételével a családos hajléktalanok, az ifjúsági korosztály, a gyermekek segítése érdekében indokolt.

(3)

(4) Az utcai szociális gondozók munkáját koordinátor szervezi és irányítja. A négy főnél több utcai szociális gondozót foglalkoztató intézmény egy fő koordinátort alkalmaz, a négy vagy ennél kevesebb gondozót foglalkoztató intézmény esetében a koordinátort az utcai szociális gondozók közül kell kijelölni.

(5) Utcai szociális gondozó vagy koordinátor munkakörben alkalmazott személynek a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két hónapon belül be kell jelentkeznie utcai szociális munkával kapcsolatos képzésre, és azt a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két éven belül el kell végeznie. Az utcai szociális munkával kapcsolatos képzésre történő jelentkezéseket a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez kell benyújtani.

 

 

 1. A szolgáltatás szükségessége, célja

2.1. Indokoltsága

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint egyre több hajléktalan ember él tartósan-több évig- utcán, közterületen. Ez szoros összefüggésben van a szociális és egészségügyi intézményrendszer működésének hiányosságaival. A közterületen élő emberek számára igyekszünk megfelelő elhelyezési formákat kínálni. Speciális problémáik miatt sokszor előfordul, hogy ők nem tudják igénybe venni a meglévő lehetőségeket. A közterület adta szabadság után nehezen tudnak betagozódni az ellátó rendszer intézményeibe, még egy éjjeli menedékhely szabályrendszerébe is.

2.2. Lehetőségei

A Twist Olivér Alapítvány 1998 óta működtet utcai gondozó szolgálatot.

Célunk az utcán élő emberek, csoportok szociális segítése, ennek érdekében fő feladatunk:

 • ezen személyek, csoportok felkutatása
 • a szociális ellátórendszerbe való bevonásuk
 • ügyintézések, úgymint iratpótlás, jövedelemhez juttatás, stb.
 • természetbeni támogatás, ruha, tisztálkodó szerek, gyógyszerek élelmiszer csomagok
 • krízisintervenció,
 • 2006/2007 telén a krízis időszakban (november 01-től március 31-ig) speciális utcai szolgálat, 18 órától 22 óráig a hét minden napján. (A tevékenység folytatása pályázati forrásoktól függ.)

2.3. Szükségessége

A Twist Olivér Alapítvány Budapesten a IV. kerületben az Árpád úttól északra eső területen valamint a XV. Kerületben az M3-as bevezető szakaszának vonalában Rákospalota területén vállalta az utcai gondozó szolgálat működtetését. A szolgálatot 2 főállású szociális munkás látja el, melyből egy fő koordinátor. Mindkét munkatárs rendelkezik a törvény által előírt szakmai képesítésekkel.

2.4. Mennyiségi jellemzői

Területünkön mintegy 180 fedél nélkül élő van. Ezen személyek jelentős része férfi és a 20-62 éves korosztályba tartozik. Van női kliensünk is, számuk 25 fő.

2.5. A meghatározott céloknak megfelelően az utcai gondozó szolgálat célcsoportjai

Három jól elkülöníthető klienscsoportról beszélhetünk:

 1. Az utcán, területünkön élők viszonylag széles rétegét alkotják azok a hajléktalan emberek, akik több éve az utcán élnek. Ezt a csoportot a legnehezebb mobilizálni. Célunk az, hogy felmutassuk nekik a lehetséges alternatívákat arra vonatkozóan, hogy hogyan élhetnének biztonságosabb és rendezettebb körülmények között, esetleg más lakhatási formában. Ez csak akkor valósulhat meg, ha ezt a célt ők is a magukénak tekintik és a szociális munkás partnereivé válnak. Az utcán élés választásakor a túlélés biztosítása, az ottani életminőség javítása a feladat, és jelzése annak, hogy bármikor meggondolhatják magukat. A gyakorlat azt mutatja, hogy sokszor több éves utcai létforma után merül fel az igény a változtatásra. Az utcai életforma megkönnyítése mindig az aktuális szükséglet kielégítése alapján történik.
 2. A másik csoportba azok a hajléktalanok tartoznak, akik rövidebb ideje tartózkodnak az utcán, visszalépésük a társadalomba már biztosított. Ilyenkor a jövedelmi helyzet figyelembe vételével próbáljuk a lakhatási helyzetet megoldani. Az átmeneti szálló és a rehabilitációs szálló merülhet fel megoldásként. Alapítványunk működtet egy 33 férőhelyes átmeneti szállót, ahova munkajövedelemből élő hajléktalan férfiakat várnak. Az ott lakás feltétele egy, a szociális munkással közösen végiggondolt rehabilitációs tevékenység, melynek célja az önálló lakhatáshoz szükséges képességek elsajátítása.
 3. Egy szűkebb csoport az utcán élő értelmi sérültek é pszichiátriai betegek csoportja. A velük végzett munka a legnehezebb mivel nem, vagy csak nagyon hosszú együttműködés eredménye képpen érhető el motiváció a változásra. Ráadásul cselekvőképességük korlátai miatt különösen veszélyeztetett helyzetben vannak.
 4. A szolgáltatás igénybevétele

3.1. Az ellátottak köre, az igénybevételének feltételei

Az ellátandó fedél nélkül élők körét több szempont alapján csoportosíthatjuk:

1.)    Milyen mértékben képesek saját ügyeik képviseletére, intézésére

 • Saját ügyeik intézését viszonylag önállóan, kis segítséggel gépesek intézni: ők az utcán élő embereknek csak nagyon kicsi százalékát képviseli.
 • Saját ügyeiket információ hiány miatt nem képesek intézni, de az információ megszerzése után képesek az önálló ügyintézésre.
 • Egyedül képtelenek saját ügyeik intézésére. Ők azok, akik máról holnapra élnek, a társadalommal való kapcsolatuk teljes mértékben megszakadt, ők vannak a legnagyobb létszámban jelen.

Az ebbe a csoportba tartozó kliensekkel végzett munka a legnehezebb, mert az izolálódás következtében nehezen alakítható ki a kölcsönös bizalom, mely az együttműködés alapja, így ők a legnehezebben motiválhatók.

2.)    Lakhatási szempontból is vizsgálhatjuk az ellátottak körét:

 • Sátorban, vagy romos- nem lakhatás céljára alkalmas helységben, pályaudvarokon töltik éjszakájukat.
 • Szabadban éjszakázók csoportja.

Az utcán élők széles csoportját alkotják azok a fedél nélkül élők, akik több éve élnek utcai életmódot. Ezen személyek nehezen mobilizálhatók, nehezen motiválhatók. Ebben az esetben az utcai szociális gondozás célja a túlélés biztosítása, a kinti életminőség javítása, az őket érő ártalmak csökkentése, anélkül, hogy a kinti életmódjukat konzerválnánk.

3.3. Az intézményi jogviszony jellemzői

Minden, az illetékességi területünkön lévő fedél nélkül élő, vagy különösen veszélyeztetett személyt ellátunk.

3.4. Az intézményi jogviszony megszűnése

Az intézményes jogviszonya megszűnik a kliensnek abban az esetben, ha az illetékességi területünkről elköltözik, vagy elhalálozik.

 

 1. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások

4.1. A Twist Olivér Alapítvány Utcai Gondozó Szolgálatának  működési rendje

A Twist Olivér Alapítvány Budapesten a IV. kerületben az Árpád úttól északra eső területen valamint a XV. Kerületben az M3-as bevezető szakaszának vonalában Rákospalota területén vállalta az utcai gondozó szolgálat működtetését. A szolgálatot 2 főállású szociális munkás látja el, melyből egy fő koordinátor. Mindkét munkatárs rendelkezik a törvény által előírt szakmai képesítésekkel.

A Twist Olivér Alapítvány 1998 óta működtet utcai gondozó szolgálatot.

Célunk az utcán élő emberek, csoportok szociális segítése, ennek érdekében fő feladatunk:

 • ezen személyek, csoportok felkutatása
 • a szociális ellátórendszerbe való bevonásuk
 • ügyintézések, úgymint iratpótlás, jövedelemhez juttatás, stb.
 • természetbeni támogatás, ruha, tisztálkodó szerek, gyógyszerek élelmiszer csomagok
 • krízisintervenció

4.2. Az általa nyújtott természetbeni szolgáltatások

 • Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, szemüveg
 • Szükség esetén a rászoruló fedél nélküli emberek számára orvosi szakrendelésen felírt gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket, váltunk ki.
 • Ruhaosztás (A ruhaosztás változatlanul az a szolgáltatásunk, amelyen leginkább észlehető a rászorultság mértéke és az időjárás alakulása.)

4.3. Az általa nyújtott személyes szolgáltatások

Segítő beszélgetés

Segítő beszélgetésnek nevezzük, ha nem történik konkrét intézkedés, hanem különböző lelki problémákkal, tanácskéréssel keresnek meg minket. Van olyan is, hogy valaki egész napi kényszerű hallgatás után örül, hogy végre valakinek elmondhatja a gondolatait.

Amikor egy hajléktalan emberrel először találkozunk, és egészségügyi állapota nem igényel azonnali beavatkozást, egy hosszabb beszélgetésben kölcsönösen megismerjük egymást. Részünkről ez az alapítvány rövid bemutatását jelenti, elmondjuk milyen eszközök állnak rendelkezésünkre, felvázoljuk a budapesti hajléktalan ellátó rendszer struktúráját. A leendő kliensről igyekszünk megtudni azokat az információkat, mely az esetkezelés során szükség lehet. Ezt egy adatlapon rögzítjük. Ebbe beletartozik az alapvető adatok, mint például születési dátum megkérdezése, a jövedelemszerzésének módjai, egészségügyi állapota, hajléktalanságának okai.

Információnyújtás

Tájékoztatjuk ügyfeleinket a fővárosban működő nappali melegedők, ingyenkonyhák és egyéb szociális intézmények szolgáltatásairól, az igénybevétel feltételeiről.

4.4. Az általa nyújtott humán, segítő szolgáltatások, szociális munka

Iratpótlás

Segítséget nyújtunk hiányzó iratok, okmányok beszerzésében (személyi igazolvány, lakcím igazolvány, születési, házassági vagy halotti anyakönyvi kivonat, iskolai bizonyítvány, munkaviszony igazolás, TAJ szám, adókártya, költségmentességi igazolás, hajléktalan igazolvány).

Jövedelemhez juttatás

Jellemzően a következő segélyezési formákhoz juttatjuk ügyfeleinket:

 • átmeneti segély
 • munkába állási segély
 • beteg hajléktalanok segélye
 • közgyógyellátási igazolvány

Nyugellátások

 • öregségi nyugdíj
 • rokkantsági nyugdíj
 • rendszeres szociális járadék
 • méltányosságból megállapított szociális járadék
 • özvegyi nyugdíj

Átmeneti szállóra juttatás

A klienssel történő beszélgetés alapján, igényei és lehetőségeihez képest próbálunk neki szállást keresni.

Munkakeresés

Elsősorban a Léthatáron Alapítvány és a Fővárosi Hajléktalan Munkaügyi Központ által működtetett közhasznú foglalkoztatás révén próbáljuk visszaterelni a munka világába ügyfeleinket.

Jogorvoslati segítség biztosítása

A hajléktalan embereknek lehetőségük van térítésmentesen jogi segítséget kérni.