U T C A I  G O N D O Z Ó  S Z O L G Á L A T

 

A szolgálat "székhelye" a Fóti út 4. szám alatt van.

A szociális munkások a +36203257182 telefonszámon érhetők el.

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

A Twist Oliver Alapítvány Utcai Gondozó Szolgálat szakmai programja

 

IV./1. A szolgálatra vonatkozó szakmai jogszabályok:

 

            A szolgáltatás kereteit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szabályozza, mely többek között meghatározza a szolgáltatás tartalmát, a szolgáltatást nyújtókra vonatkozó képesítési előírásokat, a szociális munkások által ellátható ellátottak és a szolgáltatás működtetéséhez minimálisan szükséges szakemberek számát.

 

 

IV.2. A szolgáltatás szükségessége, célja:

 

2/a. Célok

 

            Az utcai szociális munka célja az intézményesült ellátásból kiszorult, vagy az azzal szemben bizalmatlan, az utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyiségben életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban az életmentés, megelőzés, integrálás céljából. Az utcai szolgálat feladata, hogy az utcai életmódból eredő ártalmakat csökkentse, segítse a túlélést, segítse az egyének, csoportok lakhatásának megoldását, társadalmi integrációjuk erősítését.

 

            A szolgálat feladata, hogy a közterületen élő emberek számára megfelelő elhelyezési formákat kínáljon, mivel speciális problémáik miatt sokszor előfordul, hogy nem tudják igénybe venni a meglévő lehetőségeket. Sok esetben a közterület adta szabadság után nehezen tudnak betagozódni az ellátó rendszer intézményeibe, még egy éjjeli menedékhely szabályrendszerébe is. Az, hogy kinél mit jelenthet az utcai életmód feladása, egyénenként változó. Éppen ezért szükséges, hogy az egyén szükségleteinek, igényeinek felmérése mellett képességeinek, készségeinek és lehetőségeinek meghatározása is megtörténjen.

 

2/b. Feladatok, szolgáltatások

 

            Célunk az utcán élő emberek, csoportok szociális segítése, ennek érdekében fő feladatunk:

 

 • ezen személyek, csoportok felkutatása
 • a szociális ellátórendszerbe való bevonásuk, az ezzel kapcsolatos sztereotípiák csökkentése
 • ügyintézések, úgymint iratpótlás, jövedelemhez juttatás, stb.
 • természetbeni támogatás, ruha, tisztálkodó szerek, vitaminok, élelmiszer csomagok (krízis időszakban: meleg ruha, takaró, vízhatlan fólia, meleg tea, nyári időszakban: palackozott víz nyújtása)
 • krízisintervenció
 • igények, szükségletek ébresztése
 • az ellátási terület rendszeres feltérképezése, bejárása, szociális térkép készítése
 • a hajléktalanok mentális, fizikai, egészségi állapotának a felmérése, életmódjuk és szociológiai jellemzőik megismerése
 • az ismeretlen, újonnan feltűnt hajléktalanok megismerése, elhelyezkedésük, mozgásterük felderítése
 • a későbbi együttműködés előkészítése
 • tájékoztatás, információnyújtás a szolgáltatás által nyújtott szolgáltatásokról, azok feltételeiről, az együttműködés formáiról

 

 

Szolgáltatási elemek:

 

Megkeresés

 

 • A szolgálat gépjárművével az ellátási terület bejárása útiterv és lakossági bejelentés alapján a nem ismert (vagy hosszabb ideje nem látott) ügyfelek, helyszínek megkeresése annak érdekében, hogy az ellátási területen ne legyen olyan személy, aki közterületen tartózkodik úgy, hogy szolgálatunkkal nincs kapcsolatban.

 

Tanácsadás

 

 • segítő beszélgetések
 • alapvető ügyintézésekben segítségnyújtás (iratpótlás, jövedelemhez juttatás, szociális ellátásokhoz való segítés)
 • információs segítségnyújtás (jogok, szociális ellátások, egyéb)
 • az ügyfelek tájékoztatása a fővárosban működő nappali melegedők, népkonyhák, szállásnyújtó és egyéb szociális intézmények szolgáltatásairól, az igénybevétel feltételeiről
 • szállásnyújtó intézménybe való juttatás: a klienssel történő beszélgetés alapján, igényei és lehetőségeihez képest történik a szálláskeresés

 

Gondozás

 

 • az esetleges krízisállapot kezelése, azonnali intézkedések megtétele
 • pénzbeli juttatáshoz való hozzásegítés:
 • segélyekhez juttatás: szociális (átmeneti) segély, krízis segély, munkába állási támogatás, albérleti támogatás, munkaképtelen hajléktalanok segélye, rendszeres ellátást kérelmezők segélye, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás), foglalkoztatás helyettesítő támogatás
 • nyugellátáshoz juttatás: időkorúak járadéka, rokkantsági nyugdíj, méltányosságból megállapított szociális járadék, özvegyi nyugdíj
 • jogorvoslati segítséghez jutás biztosítása
 • egészségügyi szolgáltatások: OEP-jogviszony létesítése, közgyógyigazolvány kiváltásában, gyógyszer-költség támogatás megszerzésében, megfelelő egészségügyi ellátáshoz jutásban való segítése
 • szükség esetén a rászoruló fedél nélküli emberek számára orvosi szakrendelésen felírt gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket, váltunk ki
 • adomány-élelmiszer eljuttatása a kliensekhez
 • vitamin, kötszer biztosítása
 • igény és rászorultság szerint ruhapótlás
 • télen meleg tea, hőség esetén palackozott víz
 • vízhatlan fólia, takaró

 

Esetkezelés

 

 • személyre szabott esetkezelés
 • lehetőség szerint az utcai életmód felhagyására motiválás, az erőforrások és lehetőségek feltérképezésével a társadalmi re-integráció elősegítése

 

Szállítás

 

 • Szükség esetén szociális és/vagy egészségügyi ellátó pontra szállítás előre tervezetten, krízishelyzet esetén azonnali segítségnyújtás a Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálatával egyeztetve.

 

2/c. Indokoltsága, szükségessége

 

            A Twist Olivér Alapítvány 1998 óta az ellátási területén egyedüliként működtet utcai gondozó szolgálatot és látja el törvényileg meghatározott feladatát. A szolgálat 2011-ben benyújtott pályázatát a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elfogadta, így 2012 januárjától működését e pályázati forrásból finanszírozza. A szolgálat működésének szükségességét és indokoltságát az ellátási területen fedél nélkül élőkkel történő szociális munka és a fentebb meghatározott célok elérése táplálja.

 

2/d. Célcsoportok

            A szolgálat ügyfelének számít minden olyan hajléktalan ember, aki éjszakáit életvitelszerűen a szolgálat ellátási területen közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyen.

 

Az ellátási területen három jól elkülöníthető klienscsoportot ismerünk:

 

 1. Állandó hellyel rendelkező kliensek vannak a legtöbben. akik jellemzően saját építésű kunyhóban, faházban élnek, de előfordul körükben olyan is, aki lakókocsiban, sátorban él. Területi elhelyezkedésükre jellemző, hogy kevésbé frekventált, a kerület perifériáján, ill. a közúti és gyalogosforgalomtól kevésbé zavart, eldugottabb erdős-bokros területeken élnek, lakóhelyük azonban tömegközlekedéssel általában jól megközelíthető. Ritkán élnek teljesen magányosan, elszigetelten más lakóközösségtől, személytől. Jellemzően párban vagy több sorstársukkal élnek együtt. Általában 2-4 fő él közvetlenül egymás mellett, de nem ritka, hogy 7-10 fő otthona esik egy-egy helyszínre. A csoporton belül vannak még olyan kliensek is, akik fix helyen, de nem maguk építette lakhelyen élnek - pl. híd alatt, romos épületben, pályaudvari melléképületben. Jelenlétük ezeken a helyszíneken biztosnak, ottlakásuk életvitelszerűnek mondható.

 

 1. Állandó hellyel nem rendelkező ügyfelek jóval kevesebben, de jelen vannak az ügyfélkörben. Jellemző rájuk, hogy tartósan az ellátási területen tartózkodnak, de nem alakítanak ki maguk számára hosszú távon fenntartható lakóhelyet. Az időjárás, ill. a környéken élők hozzáállásától függően változtatják helyüket. Kedvezőbb időjárási viszonyok között tavasztól őszig erdőkben, parkokban, padokon, füves-bokros területeken éjszakáznak, a hidegebb téli időszakban pedig lépcsőházban, kukatárolóban, alkalmanként éjjeli menedékhelyen töltik éjszakáikat. Zömében magányosan, de legfeljebb párban vannak jelen ezeken a helyszíneken.

 

 1. A harmadik csoportba azon ügyfelek tartoznak, akik időről-időre feltűnnek a területen, jelenlétük azonban nem állandó. Gyakran éjszakáznak éjjeli menedékhelyen, ahonnan néha kiszorulnak, s ekkor választják az utcát, vagy valamilyen szállal kapcsolódnak a kerülethez és alkalomadtán itt töltenek néhány napot, hetet, esetenként szívességi lakáshasználók.

 

Természetesen az ügyfeleteket a lakhatási jellemzőkön túl más szempontok alapján is csoportosíthatjuk:

 

 • mentális, pszichés állapot
 • egészségügyi állapot
 • érdekérvényesítő képesség
 • jövedelmi helyzet
 • rokoni, baráti és párkapcsolati háló

 

A gondozási folyamat szempontjából kardinális kérdés, hogy milyen mértékben képesek saját ügyeik képviseletére, intézésére.

 

IV./3. A szolgáltatás igénybevétele

 

3/a. A szolgáltatás igénybevételének jellemzői

 

            Minden, az illetékességi területünkön lévő fedél nélkül élő, vagy különösen veszélyeztetett személy igénybe veheti a szolgáltatást. Az igénybevétel a kliens beleegyezésével és szóbeli jelzésével kezdődik.

 

3/b. Az ellátás megszűnése

 

            A kliens részére történő ellátás nyújtása megszűnik abban az esetben, ha az illetékességi területünkről elköltözik, intézményi keretek közé kerül vagy elhalálozik

 

IV/.4. A Twist Olivér Alapítvány utcai gondozó szolgálatának működési rendje

 

            A Twist Olivér Alapítvány Budapesten a IV. kerületben az Árpád úttól északra eső területen (kivétel István tér és az Újpest Központ aluljáró és környéke) valamint a XV. kerületben az M3-as bevezető szakaszának vonalában Rákospalota területén vállalta az utcai gondozó szolgálat működtetését. A szolgálatot 2 főállású szociális munkatárs látja el. Mindkét munkatárs rendelkezik a törvény által előírt szakmai képesítésekkel.

 

            A szolgálat a Diszpécserszolgálattal és a szomszédos utcai szolgálatokkal kötött együttműködési megállapodásban részletezettek szerint látja el feladatát.

 

IV./5. Érdekképviselet

 

            Érdeksérelem esetén az ellátottjogi képviselőhöz és/vagy fenntartóhoz lehet fordulni, az intézményvezetőn keresztül szóban vagy írásban. A fenntartó a panasz kivizsgálása után minden esetben 8 napon belül írásban válaszol.